Rúas e prazas

GalegoEspañolEnglish

O urbanismo singular do barrio de San Pedro artéllase arredor do Camiño Francés encarnado pola Rúa de San Pedro. A partir deste eixo principal e co tempo, nos camiños que levaban ao río, ás hortas e prados foron medrando “barrios” ou agrupacións de casas que acabaron uníndose para conformar rúas. Agás na zona das avenidas de Lugo e Quiroga Palacios (do s. XX), o resto do rueiro está asentado sobre as vellas rutas.


Avenida de Lugo

Custa pensar que ata hai algunhas décadas toda esta zona era un espazo de prados e camiños que levaban ao río Sar e ao barrio do Viso, no que era doado ver mulleres con cestos de roupa á cabeza e centos de prendas de roupa secando ao sol sobre o verde.
Contrariamente ao que poda pensarse, non recupera o trazado do camiño á cidade de Lugo -que é, nesta zona, o do Camiño Francés- senón que naceu como primeira circunvalación moderna da cidade.


Avenida Quiroga Palacios

Esta rúa e a súa contorna son grandes descoñecidas. Desenvolvéronse a partir dun plan urbanístico destinado inicialmente á honrar ás cidades do Camiño Francés a Santiago na valgada entre Belvís e o río Sar; é por isto que as rúas levan nomes con esta dedicación (Puente la Reina, Batalla de Clavijo). Foi un proxecto malogrado que tivo certa continuación ao outro lado da Avenida de Lugo, moitos anos despois.


Costa do Veedor

O arrabalde medieval consistía nunha rúa principal (San Pedro) da que saían moitos ramais secundarios que co tempo se foron poboando. Unha desas áreas de crecemento foi a Costa hoxe chamada do Veedor, que naceu dunha operación que hoxe chamaríamos de planificación urbanística. En 1627, o concello cedeu ao vedor (alto funcionario municipal) Jorge Varela das Seixas uns terreos aquí para que este construíse alí vivendas que logo aforarían.


Cruceiro do Home Santo

Esta xoia gótica é unha das cruces máis antigas de Galicia e estaba situada fronte ao Pórtico da Virxe de Bonaval. No anverso aparecen 6 figuras: Xesús coa súa nai e San Xoán e, debaixo, Santiago peregrino e dúas figuras orantes (tamén en roupas de peregrinación); no reverso: a Virxe co seu fillo, San Pedro e San Pablo e, xa abaixo, a Virxe acompañada por dous anxos. O varal orixinal tiña xeito de columna retorcida con molduras en relevo.

A tradición vencella este cruceiro coa lenda de Xoán Tuorum, o ferrador cuxa inocencia quedou demostrada nunha intervención milagrosa da Virxe; os historiadores, pola contra, relaciónano coa predicación en Compostela de San Vicente Ferrer.


Porta do Camiño

O barrio de San Pedro disponse no último tramo do Camiño de Santiago, e nace como arrabalde fóra das murallas da cidade, xunto á chamada Porta do Camiño, unha das principais entradas ao burgo. Durante séculos, a zona concentrou algunhas actividades perigosas ou insalubres que non se podían realizar intramuros, e foi paso de labregos en tránsito cara aos mercados.


Rúas da Angustia e Home Santo

As rúas que lindan con San Pedro polo norte conservan exemplos das casas tradicionais compostelás. A do Home Santo contén no seu nome unha lenda particular. Cóntase que a primeiros do século XIV culpouse a un tal Xoán Tuorum, ferrador da Porta do Camiño, de encabezar unha revolta. Pese a que el proclamaba a súa inocencia, foi condenado a morte. Cando o conducían ao lugar de execución pasou diante dunha imaxe da Virxe situada onde hoxe está a Porta de Bonaval do Convento de San Domingos; Tuorum orou entón “ven e váleme” e foi inmediatamente fulminado por un raio, o que se interpretou como proba da súa honradez. Enterrouse ao home nas proximidades e edificouse encima o cruceiro aínda hoxe coñecido como “do home santo”, e unha derivación da súa pregaria deu orixe ao nome da zona.


Rúa de San Pedro

A vía que dá nome ao barrio sitúase entre a Porta do Camiño (a antiga entrada da muralla compostelá desde o Camiño de Santiago) e o antigo barrio, hoxe rúa dos Concheiros. Desde o inicio das peregrinacións, na Idade Media, foi o camiño máis transitado da cidade. Na actualidade conserva o trazado sinuoso da época, ademais das vivendas de comerciantes, fidalgos me artesáns que se asentaron co tempo nesta ruta principal.


Rúa dos Concheiros

O nome oficial desta rúa é, en realidade, Barrio dos Concheiros, delatando así a orixe da zona: aquí vivían ou traballaban os artesáns especializados en fabricar as cunchas -xeralmente de latón- que os peregrinos levaban como proba visible de ter feito a peregrinación. Malia a súa antigüidade, o Barrio dos Concheiros foi ata hai ben pouco un espazo rural no que casas esparexidas e prados acompañaban ao camiño de Castela.


 

Rúa dos Lagartos

A rúa dos Lagartos e as súas adxacentes están entre as máis peculiares de Compostela. Formáronse en torno aos camiños que levaban desde San Pedro ao río Sar, ao convento de Belvís e á carballeira -de uso común- que había na aba do monte ao carón da capela de Santo Antonio; por isto conservan un aire de labirinto, con vías estreitas cuxo trazado non cambiou en séculos. As casas, de raíz popular, recordan o carácter traballador da zona.

El urbanismo singular del barrio de San Pedro se articula alrededor del Camino Francés encarnado por la Rúa de San Pedro. A partir de este eje principal y con el tiempo, en los caminos que llevaban al río, a las huertas y prados fueron creciendo “barrios” o agrupaciones cde casas que acabaron por unirse para conformar calles. Excepto en la zona de las avenidas de Lugo y Quiroga Palacios (del s.XX), el resto del callejero está asentado sobre las calles antiguas.


Avenida de Lugo

Cuesta pensar que hasta hace unas décadas toda esta zona era un espacio de prados y caminos que llevaban al río Sar y al barrio de O Viso, en el que era fácil ver mujeres con cestos de ropa en la cabeza y cientos de prendas secando al sol sobre el verde.

Contrariamente a lo que se pueda pensar, no recupera el trazado del camino a la ciudad de Lugo –que en esta zona es el del Camino Francés- sino que nació como la primera circunvalación moderna a la ciudad.


Avenida Quiroga Palacios

Esta calle y su entorno son grandes desconocidas. Se desarrollaron a partir de un plan urbanístico destinado inicialmente a honrar a las ciudades del Camino Francés a Santiago en la quebrada entre Belvís y el río Sar. Por eso las calles llevan nombres con esa dedicación (Puente la Reina, Batalla de Clavijo). Fue un proyecto malogrado que tuvo cierta continuación, al otro lado de la Avenida de Lugo, muchos años después.


Costa do Veedor

El arrabal medieval consistía en una calle principal (San Pedro) de la que salían muchos ramales secundarios que con el tiempo se fueron poblando. Una de esas áreas de crecimiento es la cuesta hoy llamada del Veedor, que nació de una operación que hoy llamaríamos de planificación urbanística. En 1627, el ayuntamiento cedió al vedor (alto funcionario municipal) Jorge Varela das Seixas unos terrenos aquí para que construyese viviendas que después se aforarían.


Cruceiro del Hombre Santo

Esta joya gótica es una de las cruces más antiguas de Galicia y estaba situada frente al Pórtico de la Virgen de Bonaval. En su anverso aparecen 6 figuras: Jesús con su madre y San Juan y, debajo, Santiago peregrino y dos figuras orantes (también con ropaje de peregrinación). En el reverso está la Virgen con su hijo; San Pedro y San Pablo; y, ya abajo, la Virgen acompañada por dos ángeles. El varal original tenía forma de columna retorcida con molduras en relieve.

La tradición vincula este crucero con la leyenda de Xoán Tuorum, el herrero cuya inocencia quedó demostrada con una intervención milagrosa de la Virgen. Los historiadores, por el contrario, lo relacionan con la predicación en Compostela de San Vicente Ferrer.


Puerta del Camiño

El barrio de San Pedro se dispone en el último tramo del Camino de Santiago y nace como un arrabal fuera de las murallas de la ciudad, junto a la llamada Puerta del Camino, una de las principales entradas al burgo. Durante siglos, la zona concentró algunas de las actividades peligrosas o insalubres que no se podían realizar intramuros, y fue paso de agricultores en tránsito a los mercados.


Calles de A Angustia e Home Santo

Las calles que lindan con San Pedro por el norte conservan ejemplos de las casas tgradicionales compostelanas. La de O Home Santo contiene en su nombre una leyenda particular. Se cuenta que a inicios del siglo XIV se culpó a un tal Xoán Tuorum, herrero de la Puerta del Camino, de encabezar una revuelta. Pese a que el proclamaba su inocencia, fue condenado a muerte. Cuando lo conducían al lugar de ejecución paso por delante de la imagen de la Virgen situada donde hoy está la Porta de Bonaval del Convento de San Domingos. Tuorum oró entonces “ven e váleme” e fue inmediatamente fulminado por un rayo, lo que se interpretó como prueba de su honradez. Se enterró al hombre en las proximidades y se edificó encima el crucero todavía conocido como “del hombre santo”. Una derivación de su plegaria daría origen al nombre de la zona.


Rúa de San Pedro

La vía que da nombre al barrio se sitúa entre la Puerta del Camino (la antigua entrada de la muralla compostelana desde el Camino de Santiago) y el antiguo barrio, hoy Calle de Os Concheiros. Desde el inicio de las peregrinaciones, en la Edad Media, fue el camino más transitado de la ciudad. En la actualidad conserva el trazado sinuoso de la época, además de las viviendas de comerciantes, hidalgos y artesanos que se asentaron con el tiempo en esta ruta principal.


Calle de Os Concheiros

El nombre oficial de esta calle es, en realidad, Barrio dos Concheiros, delatando así el origen de la zona: aquí vivían o trabajaban los artesanos especializados en fabricar las conchas –generalmente de latón- que los peregrinos llevaban como prueba visible de haber hecho la peregrinación. A pesar de su antigüedad, el Barrio dos Concheiros fue hasta hace muy poco un espacio rural en el que casas esparcidas y prados acompañaban al camino de Castilla.


 

Calle de Os Lagartos

La calle de Os Lagartos y sus adyacentes están entra las más peculiares de Compostela. Se formaron en torno a los caminos que llevaban desde San Pedro al río Sar, al convento de Belvís y a la carballeira –de uso común- que había en la ladera del monte junto a la capilla de San Antonio; por eso conservan un aire de laberinto, con vías estrechas cuyo trazado no ha cambiado en siglos. Las casas, de raíz popular, recuerdan el carácter trabajador de la zona.

The singular urbanism of San Pedro quarter, upon the French Way, is reflected in Rúa de San Pedro. From this main axis and with time, on the paths leading to the river, to the gardens and fields were growing neighbourhoods or sets of houses that ultimately formed streets. While it was not the case for the avenues of Lugo and Quiroga (from the 20th century), the rest of the hamlet is settled on the new routes.


Avenida de Lugo

Some decades ago, this area was covered by fields and paths to the river Sar and the Viso neighbourhood. It may be hard to imagine the women carrying the clothes baskets in their heads and hundreds of pieces of clothing getting dry in the sun. Contrary to the common belief, it does not retake the way towards Lugo, part of the French Way, but it was born as the first modern bypass of the city.


Avenida Quiroga Palacios

This avenue and its surroundings are quite unknown. Firstly, they were conceived as part of an urban plan aimed at honouring the cities on the French Way to Santiago, in the small valley between Belvís and the river Sar. This is the reason for the streets to have significant names as Puente de la Reina (Bridge of the Queen) or Batalla de Clavijo (Batle of Clavijo). It was a failed project that saw continuity years after, in the Avenida de Lugo.


Costa do Veedor

The medieval outskirts consisted in one main road (San Pedro) with many secondary streets that time would see growing in population. One of these areas of growth was the Costa (hill) today called of Veedor (observer), a result of the old urban planning. In 1627, the city council transferred some pieces of land to the senior local official Jorge Varela das Seixas, for him to construct there houses to use as a form of privilege.


Cruceiro do Home Santo

This gothic precious crucifix is one of the oldest calvaries in Galicia, in the past located opposite to the Portico da Virxe de Bonaval. In the back we can see six figures: Jesus with his mother and Saint John and underneath, Santiago the pilgrim and two prayers (also with pilgrim clothes); whereas in the front: the Virgin with his son, Saint Peter and Saint Paul and underneath the Virgin with two angels. Originally, it had the shape of a twisted column with embossed frames.
Tradition links this calvary with the legend of Xoán Tuorum, the farrier whose innocence was proved in a miraculous intervention of the Virgin Historians, nonetheless, relate it to the preaching of San Vicente Ferrer in Santiago.


Porta do Camiño

San Pedro quarter appears in the last stretch of the Way to Santiago and it was born in the outskirts of the town, outside its walls, near the so called Door of the Way (Porta do Camiño), one of the entrances to the hamlet. During centuries, the area was held to dangerous and unhealthy activities banned inside the walls, apart from seeing farmers passing by towards the markets.


Rúas da Angustia e Home Santo

The streets bordering San Pedro northwards preserve good examples of the traditional Compostelan houses. The one of Home Santo (Saint Man) is based on a curious legend. It is said that at the break of the 14th century Xoan Tuorum, the before mentioned farrier from Porta do Camino, was to blame for initiating a rebellion. He was sentenced to death despite pleading innocent. When he was being carried to the place of the execution he passed by the image of the Virgin, located where the Door of Bonaval of the Convent of San Domingos is currently placed. Tuorum prayed “come and save me” and he was struck by lightning, which was at the time seen as a proof of his honesty. He was buried in close proximity and a calvary was built and named of the “saint man” in memory of his prayer, used still today to refer to the area.


Rúa de San Pedro

The quarter is named after this road between Porta do Camiño (the former entrance to the Compostelan wall from the Way of St James) and the old quarter, today street of Concheiros. From the beginning of pilgrimages, in the middle Ages, it was the most transited path of the town. Nowadays it preserves its winding route from that time, together with the houses of the traders, noblemen and artisans who stayed in this major route.


Rúa dos Concheiros

The given name for this street is officially Barrio (quarter) dos Concheiros (shell artisans), showing the origins of the area: here lived or worked the artisans specialized in the production of brass shells that will serve as proof of the pilgrimage. Despite existing for a long time, Barrio dos Concheiros was until not so far in time a rural space with spare houses and fields in the way to Castile.


 

Rúa dos Lagartos

The street of Lizards and its adjacent streets are among the most atypical of Compostela. They were formed around the paths leading from San Pedro to the river Sar, to the convent of Belvís and to the communitarian oakwood in the slope of the mount near to the chapel of Santo Antonio. That is the reason for it to preserve a labyrinth shape, with narrow streets unchanged in centuries. The houses, with popular roots, are reminiscent of the working character of the area.

Barrio de San Pedro