Zonas verdes

GalegoEspañolEnglish
Parque da Trisca

Este pequeno espazo está dedicado sobre todo ao lecer dos máis pequenos. Está no mesmo corazón do barrio e é un lugar moi vinculado á súa memoria pois aquí tiveron lugar moitas verbenas e bailes. O seu nome, e nisto a tradición popular non anda equivocada, deriva posiblemente da actividade primordial desta zona durante algún tempo: servir de espazo de almacenamento e preparación dos bloques de pedra que se empregaban nas obras máis importantes da cidade.


 

Parque de Belvís

O que noutro tempo foi un espazo de hortas, camiños e instalacións de tratamentos de coiros é hoxe un parque entre o alto de Belvís e a cidade vella compostelá. Illado do tráfico, ofrece tranquilidade, espazo natural e boas panorámicas da cidade. O seu pasado industrial conservase nas dúas curtidorías, hoxe rehabilitadas para usos medioambientais.


 

Parque de Bonaval

O parque de Bonaval é un dos mellores exemplos de adaptación dun espazo natural e histórico ás necesidades da actualidade. Formado por terreos que orixinariamente pertencían ao Convento de San Domingos e ao cemiterio da cidade, foi rehabilitado nos anos noventa do pasado século polo arquitecto portugués Álvaro Siza, autor tamén do próximo Centro Galego de Arte Contemporánea.

Accédese ao parque ben pola antiga entrada ao cemiterio ben por unha pasaxe entre o CGAC e o Convento de San Domingos. A súa disposición, nunha lomba, permite ver os tellados da cidade vella. A súa estrutura reflicte os usos antigos e percorréndoo poden verse as antigas fontes, canais e alxibes das hortas do convento, árbores centenarias, así como a zona desacralizada do cemiterio.

Parque da Trisca

Este pequeño espacio está dedicado sobre todo al ocio de los más pequeños. Está en el mismo corazón del barrio y es un lugar muy vinculado a su memoria pues aquí tuvieron lugar muchas verbenas y bailes. Su nombre, y en esto la tradición popular no anda equivocada, deriva posiblemente de la actividad primordial de esta zona durante algún tiempo: servir de espacio de almacenamiento y preparación de los bloques de piedra que se utilizaban en las obras más importantes de la ciudad.


 

Parque de Belvís

El que en otro tiempo fue espacio de huertas, caminos e instalaciones de tratamiento de cuero, hoy es un parque entre el alto de Belvís y la ciudad vieja compostelana. Aislado del tráfico, ofrece tranquilidad, espacio natural y buenas panorámicas de la ciudad. Su pasado industrial se conserva en las dos curtidurías hoy rehabilitadas para usos medioambientales.


 

Parque de Bonaval

El parque de Bonaval es uno de los mejores ejemplos de adaptación de un espacio natural e histórico a las necesidades de la actualidad. Formado por terrenos que originariamente pertenecían al Convento de San Domingos y al cementerio de la ciudad, fue rehabilitado en los años noventa del pasado siglo por el arquitecto portugués Álvaro Siza, autor también del cercano Centro Gallego de Arte Contemporáneo, CGAC.

Al parque se accede bien por la antigua entrada al cementerio o bien por un pasaje entre el CGAC y el Convento de San Domingos. Su disposición, en una loma, permite ver los tejados de la zona vieja. Su estructura refleja los usos antiguos y recorriéndolo se pueden ver antiguas fuentes, canales y aljibes de las huertas del convento, árboles centenarios y la zona desacralizada del cementerio.

Parque da Trisca

This small space is dedicated to leisure activities for children. Located in the heart of the quarter, it is remembered by the neighbours who used to come here for dancing at different festivities. As the popular tradition states, its name was likely to derive from the main activity in the area at some point in history: they stored and prepared here the stones to be used in the important constructions of the city.


 

Parque de Belvís

What in other times was an area full of gardens, rural paths and leather production facilities, today is a park between the hill of Belvís and the old town of Santiago. Isolated from traffic and noise, it is indeed a peaceful and natural spot that offers decent panoramic views of the city. The industrial past is preserved in the tanneries, today renovated for environmental purposes.


 

Parque de Bonaval

The park of Bonaval is one of the best examples of adapting a natural and historical space to the currents needs. The land belonged to the Convento de San Domingos and the town cemetery and it was renovated in the 90s by the Portuguese Alvaro Siza, also author of the Galician Centre of Contemporary Arts (CGAC).

The park can be visited walking by the old entrance to the cemetery or by a passage between the CGAC and the Convento de San Domingos. One of the slopes offers a landscape with the roofs of the old town. Its structure reflects the old usages and walking through it you can find fountains, canals and wells from the convent gardens, centennial trees and the cemetery, today not considered a sacred zone.

 

 

Barrio de San Pedro